43η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρωτ 42516/2014) Εκτύπωση
 

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

15η Πρόσκληση επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ. πρωτ 42538/2014)42538 Εκτύπωση
 

Σας παρακαλούμε την  Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου  2014 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών (υπ' αρίθμ. 42536/2014)- Ορθή Επανάληψη Εκτύπωση
  Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ' αριθ.76/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διεξάγεται έρευνα αγοράς για την Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίαςπροϋπολογισθείσας δαπάνης 3.500,00 (τρεις χιλιάδες πεντακόσια €) με ΦΠΑ με βάση την υπ' αριθ.11/2014 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης (Επαναληπτική) Εκτύπωση
  Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει επαναληπτική έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθεια με τίτλο : «προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Εκτύπωση
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 
ΔΤ Έναρξη Δηλώσεων Συμμετοχής Ραγκουτσάρια 2015
Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ
Προϋπολογισμός κληροδοτήματος "Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα" οικ. έτους 2015
Προϋπολογισμός κληροδοτήματος "Γεωργίου Δαμ.Μαυροβίτη" οικ. έτους 2015
 Αναζήτηση

diavgeia_s.jpg

 

 

ΚΕΠ

 
 
 
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%