Δελτίο Τύπου για την παράταση ρύθμισης οφειλών Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Καστοριάς στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει την παράταση ρύθμισης οφειλών που  έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-5-2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το N. 1337/1983.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων και στα τηλέφωνα 2467351145 και 2467351146.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΡΓ Εκτύπωση
 

Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις την Πέμπτη 28/05/2015 στο κτίριο της Δ.Τ.Υ. (Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς) και ώρα 10:30 π.μ. για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: " Εργασίες καθαίρεσης πυλώνα και ιστών Δ.Ε. Καστοριάς " (Α.Μ. 18/2015). Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.400,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση προέρχεται από ꞌΣΑΤΑꞌ με Κ.Α.Ε.: 30.7326.16.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΡΓ Εκτύπωση
 

Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις την Πέμπτη 28/05/2015 στο κτίριο της Δ.Τ.Υ. (Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς) και ώρα 10:00 π.μ. για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: " Εργασίες καθαίρεσης πυλώνα και ιστών Δ.Κ. Μανιάκων " (Α.Μ. 17/2015). Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση προέρχεται από ꞌΣΑΤΑꞌ με Κ.Α.Ε.: 30.7326.13.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 20.6691.01 του οικονομικού έτους 2015, ποσού 7.999,99 με Φ.Π.Α..

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Τσέλα Κωνσταντίνου την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 9:00 π.μ. . Αμέσως μετά  θα αποσφραγίστουν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία .  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Υπ. Αρίθμ. 12996/2015) Εκτύπωση
 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς διακηρύττει ότι την 09η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Καστοριάς, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Υπαίθρων Χώρων Τ.Κ. Σιδηροχωρίου Δήμου Καστοριάς(Β΄φάση) ».

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα Ενημέρωσης
10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Αναζήτηση

diavgeia_s.jpg

 

 

hff-banner.jpg
ΚΕΠ

 
 
 
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%