Ανακοίνωση για την σύναψη μίσθωσης έργου (Υπ' αρίθμ. 51-2015) Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 ......................................................................................

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός/μιας  (01) καθαριστή/τιας με την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας «3ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς» για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-6-2015.

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 

      Σας  προσκαλούμε  την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 

      Σας  προσκαλούμε  την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου    2015 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

Εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.(αρ πρωτ. 13786/23-1-2015)«Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσ Εκτύπωση
 

1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης.

 

Ειδικά για το έτος 2015, η εν λόγω αίτηση αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

Διαβούλευση για τοποθέτηση κατακόρυφων μέσων σήμανσης στην Τ.Κ. Κορησού Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημ. οδούς της Τ.Κ. Κορησού.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karagianidou@kastoriacity.gr ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51156 και 2467357157).

 

 
Διαβούλευση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ
Προϋπολογισμός κληροδοτήματος "Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα" οικ. έτους 2015
 Αναζήτηση

diavgeia_s.jpg

 

 

hff-banner.jpg
ΚΕΠ

 
 
 
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%