Προβλήματα και αντιμετώπιση με την Λίμνη

Προβλήματα και αντιμετώπιση με την Λίμνη

Τα σημαντικότερα προβλήματα της λίμνης φαίνεται ότι προήλθαν από την παροχέτευση σ’ αυτήν των αστικών λυμάτων της πόλης και των παραλίμνιων κοινοτήτων κατά το παρελθόν, την απορροή περίσσειας λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μέσω των χειμάρρων από τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής και την επέκταση των ανθρωπογενών πιέσεων (εκχερσώσεις, μπαζώματα κλπ.) στους περιφερειακούς παράκτιους οικότοπους.

Λίμνη Καστοριάς Λίμνη Καστοριάς
Για την αντιμετώπισή τους ο Δήμος Καστοριάς εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα ανάταξης της οικολογικής ισορροπίας της λίμνης. Έτσι, πέρα από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού για τα οικιστικά λύματα της πόλης, που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, προχώρησε τα τελευταία χρόνια στην ένταξη στον βιολογικό καθαρισμό και των παραλίμνιων κοινοτήτων, ενώ προχωρά στη διευθέτηση των εκβολών των χειμάρρων και τη διαχείριση των καλαμώνων, στοχεύοντας παράλληλα στην αδρανοποίηση των ποσοτήτων φωσφόρου και αζώτου που υπάρχουν στον πυθμένα της λίμνης από παλαιότερες περιόδους.

Λίμνη Καστοριάς Λίμνη Καστοριάς
Για τη νομοθετική προστασία του υγροβιότοπου, ο Δήμος Καστοριάς προχώρησε στην εκπόνηση μελετών για την οριοθέτησή του και τη δημιουργία ειδικού φορέα διαχείρισης, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, ενώ παράλληλα, στοχεύοντας στην αύξηση της ιχθυοπαραγωγής, δημιούργησε ιχθυογεννητικό σταθμό για τον εμπλουτισμό της ιχθυοπανίδας της λίμνης.